Al 15 jaar jouw specialist in tanden bleken

ALGEMENE VOORWAARDEN

THE WHITE SMILE COMPANY

Handelsregister: 5215 8721
BTW-nummer: NL.85.03.22.960.B.01

VESTIGINGEN:

  1. Piusplein 25 5038 WL Tilburg
  2. Biltstraat 14 3572 BA Utrecht
  3. Westerhaven 6, 9718 AV  Groningen
  4. Theophile de Bockstraat 35 1058 TX Amsterdam
  5. Statenweg 123 3039 HK Rotterdam
  6. Maliestraat 7, 2514 CA Den-Haag
  7. Looierstraat 28, 6811 AX Arnhem
  8. Raadhuisplein 306, 2132 TZ Hoofddorp

 

I    ALGEMEEN


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten en van koop/verkoop van THE WHITE SMILE COMPANY®.

2. De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.


ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN


1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van THE WHITE SMILE COMPANY® bindend.

2. Mondelinge afspraken binden THE WHITE SMILE COMPANY® eerst nadat deze schriftelijk door THE WHITE SMILE COMPANY® zijn bevestigd, dan wel zodra THE WHITE SMILE COMPANY® een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door THE WHITE SMILE COMPANY® bindend.


ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST


1. Alle offertes, aanbiedingen, prijs- en tarievenlijsten, levertijden etc. zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft THE WHITE SMILE COMPANY® het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid al dan niet tengevolge van wetgeving en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke alsmede bij verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen, belastingen of wijziging in wisselkoersen, is THE WHITE SMILE COMPANY® gerechtigd deze verhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan aan de wederpar­tij door te berekenen. Is evenwel bedongen dat aflevering op een kortere termijn dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden dan is de wederpartij ingeval van een prijsverhoging bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN


THE WHITE SMILE COMPANY® is bevoegd om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.


ARTIKEL 5: BETALING


1. De facturen van THE WHITE SMILE COMPANY® zullen door de wederpartij bij vooruitbetaling dan wel contant worden voldaan dan wel conform de schriftelijk tussen partijen overeengekomen betalingscondities.
2. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen geldt elke termijn als een afzonderlijk te factureren transactie.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, zal de wederpartij de factuur direct na de uitgevoerde behandeling betalen.

4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A.  zal de wederpartij aan THE WHITE SMILE COMPANY® een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;

B. zal de wederpartij na daartoe door THE WHITE SMILE COMPANY® te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

C. heeft THE WHITE SMILE COMPANY® het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. THE WHITE SMILE COMPANY® zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

5. Ter keuze van THE WHITE SMILE COMPANY® kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

6. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is THE WHITE SMILE COMPANY® bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien THE WHITE SMILE COMPANY® het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID


1. THE WHITE SMILE COMPANY® kwijt zich van haar taak zoals van een be­drijf in haar branche mag worden verwacht en spant zich in teneinde een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van haarzelf, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behou­dens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haar vennoten, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

2. THE WHITE SMILE COMPANY® is met name niet aansprakelijk ingeval achteraf aan de wederpartij mocht blijken dat bepaalde kosten in verband met de dienstverlening van THE WHITE SMILE COMPANY®, niet vergoed worden (zoals bijvoorbeeld door verzekeringsmaatschappijen). Ook is THE WHITE SMILE COMPANY® met name niet aansprakelijk voor op het bedrijfsterrein van THE WHITE SMILE COMPANY® zoekgeraakte, beschadigde en/of gestolen eigendommen van de wederpartij danwel van welke anderen ook.  

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van THE WHITE SMILE COMPANY® -uit welken hoofde ook- beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de betrokken overeenkomst. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is THE WHITE SMILE COMPANY® nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag.

5. Indien THE WHITE SMILE COMPANY® zich wegens de omstandigheden van het geval en/of de aard van de schade en/of bestaande wetgeving niet met succes kan beroepen op de leden 1 en/of 3 van dit artikel geldt dat THE WHITE SMILE COMPANY® nimmer gehouden is tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag.

6. In alle gevallen is de termijn waarbinnen THE WHITE SMILE COMPANY® tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.

7. De wederpartij verliest diens rechten jegens THE WHITE SMILE COMPANY® en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart THE WHITE SMILE COMPANY® tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

A.  voormelde schade is ontstaan door een handelen of nalaten van de wederpartij in strijd met de instructies en/of het advies van THE WHITE SMILE COMPANY®;

B.  voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van THE WHITE SMILE COMPANY® strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van eventuele afgeleverde zaken;

C. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens (waaronder medische rapporten, artsenverklaringen, informatie afkomstig van overheden en/of andere informatie), alles in de ruimste zin, die door of namens de wederpartij aan THE WHITE SMILE COMPANY® zijn verschaft en/of voorgeschreven.
8. De wederpartij kan nimmer beroep doen op terugbetaling van de behandelkosten door THE WHITE SMILE COMPANY® op basis van het behaalde resultaat van een behandeling, tenzij op aantoonbare fouten die zijn gemaakt tijdens uitvoer van de behandeling.
8. De wederpartij vrijwaart THE WHITE SMILE COMPANY® voor aanspraken van derden welke voortvloeien uit haar werkzaamheden en waarvoor zij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is.


ARTIKEL 7: VERTROUWELIJKE INFORMATIE


1.  Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden.

2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

3. Al hetgeen THE WHITE SMILE COMPANY® aan de wederpartij ter beschikking stelt, in verband met de door THE WHITE SMILE COMPANY® of derden te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van THE WHITE SMILE COMPANY®. THE WHITE SMILE COMPANY® staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door THE WHITE SMILE COMPANY® zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

4. THE WHITE SMILE COMPANY® staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

5. Het is THE WHITE SMILE COMPANY® toegestaan te publiceren over door haar verrichte diensten en werkzaamheden mits dit anoniem geschiedt, zodanig dat de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.


ARTIKEL 8: OVERMACHT


1. Ingeval nakoming van datgene waartoe THE WHITE SMILE COMPANY® krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van THE WHITE SMILE COMPANY® en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van THE WHITE SMILE COMPANY®, is THE WHITE SMILE COMPANY® gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens THE WHITE SMILE COMPANY® tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, stroomonderbreking, uitvallen van apparatuur, ongeval of andere voorvallen, zoals uitval van het computernetwerk; natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij THE WHITE SMILE COMPANY®, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover THE WHITE SMILE COMPANY® in gebreke mocht blijven prompt aan zijn ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpar­tij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan THE WHITE SMILE COMPANY® verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.


ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM


1. THE WHITE SMILE COMPANY® is en blijft rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van ontwikkelde methodes, modellen, technieken, programmatuur, producten, adviezen, dossiers, intakeformulieren, andere documenten, rapporten e.d..


ARTIKEL 10: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.


Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en THE WHITE SMILE COMPANY® gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele­ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.


ARTIKEL 11: ANNULERING


1. Annulering - waaronder uitdrukkelijk begrepen wordt annulering van gemaakte afspraken voor (deel)behandelingen - door de wederpartij is slechts mogelijk indien THE WHITE SMILE COMPANY® daarin toestemt.
2. Aan de annulering van afspraken met betrekking tot het bleken van tanden zijn de volgende voorwaarden verbonden:

A. annulering van de afspraak tot 2 dagen vóór het overeengekomen tijdstip heeft geen consequenties;

B. annulering van de afspraak tot 1 dag vóór het overeengekomen tijdstip heeft eveneens geen consequenties mits direct bij annulering een nieuwe afspraak kan worden ingepland. Indien het niet mogelijk blijkt bij annulering een nieuwe afspraak in te plannen, is THE WHITE SMILE COMPANY® gerechtigd aan de wederpartij 50% van de behandelkosten in rekening te brengen;

C. indien annulering binnen 1 dag vóór het overeengekomen tijdstip plaatsvindt c.q. geheel geen annulering plaatsvindt en de wederpartij niet op het overeengekomen tijdstip verschijnt, is THE WHITE SMILE COMPANY® gerechtigd aan de wederpartij 100% van de behandelkosten in rekening te brengen.

4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.


ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER


1.        Op de tussen THE WHITE SMILE COMPANY® en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2.        Eventuele geschillen zullen worden berecht door een be­voeg­de Nederlandse rechter, zij het dat THE WHITE SMILE COMPANY® de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar THE WHITE SMILE COMPANY® is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

3.        Binnen 1 (één) maand nadat THE WHITE SMILE COMPANY® aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, is de wederpartij bevoegd schriftelijk kenbaar te maken aan THE WHITE SMILE COMPANY® dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.

4.        Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is THE WHITE SMILE COMPANY® gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.II         BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE OVEREENKOMST TOT HET VERRICHTEN VAN DIENSTENARTIKEL 13: UITVOERING WERKZAAMHEDEN


1. De opgegeven tijd waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter­mijn, tenzij uitdrukkelijk anders is over­eenge­ko­men. Bij niet-tijdige beëindiging van de overeenkomst dient THE WHITE SMILE COMPANY® derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Elke (deel)behandeling wordt als een deellevering en als een afzonderlijk (te factureren) transactie beschouwt.
3. THE WHITE SMILE COMPANY® is bevoegd om -ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij- vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken. THE WHITE SMILE COMPANY® is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde vooruitbetaling is gedaan c.q. de zekerheid is gesteld.


ARTIKEL 14: VOORTGANG UITVOERING WERKZAAMHEDEN


1. THE WHITE SMILE COMPANY® is gehouden de overeenkomst op deskun­dige en zorgvuldige wijze uit te voeren.

2. THE WHITE SMILE COMPANY® (c.q. de door hem ingeschakelde derde) bepaalt, eventueel in onderling overleg met de wederpartij, de wijze waarop de overeenkomst dient te worden uitgevoerd.

3. De wederpartij dient de aanwijzingen van THE WHITE SMILE COMPANY® tijdens de behandeling op te volgen.

4. Wanneer leveringen dan wel werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van THE WHITE SMILE COMPANY® niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, bijvoorbeeld door belemmering van de uitvoering van de werkzaamheden, door het niet of niet juist opvolgen van aanwijzingen van THE WHITE SMILE COMPANY®, door onvolledige ter be­schikkingstelling van gegevens of anderszins, is THE WHITE SMILE COMPANY® gerech­tigd de daar­uit voortvloeiende kosten aan de wederpar­tij in rekening te brengen.

5. Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 4 van dit artikel is THE WHITE SMILE COMPANY® gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de belemmerende oorzaak wordt opgeheven en totdat de wederpartij de uit de belemmering voortvloeiende kosten voldaan heeft.

6. Indien tijdens de uitvoering van de door THE WHITE SMILE COMPANY® aangenomen opdracht blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan THE WHITE SMILE COMPANY® niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft THE WHITE SMILE COMPANY® het recht haar werkzaamheden onmiddellijk te staken en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of nadere ingebrekestelling vereist is en onverminderd het recht op schadevergoeding. THE WHITE SMILE COMPANY® heeft in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door THE WHITE SMILE COMPANY® verrichte werkzaamheden.

7. Alle onkosten welke door THE WHITE SMILE COMPANY® worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.

8. Alle voorgaande bepalingen van dit artikel laten het recht van THE WHITE SMILE COMPANY® op volledige betaling van de overeengekomen prijs onverlet.


ARTIKEL 15: INFORMATIEPLICHT


1. De wederpartij is verplicht aan THE WHITE SMILE COMPANY® alle door haar in het kader van een juiste uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie kosteloos te verschaffen.

2. THE WHITE SMILE COMPANY® behoudt zich het recht voor de uitvoering van overeenkomst op te schorten tot het moment dat de we­derpar­tij aan de in het vorige lid van dit artikel genoemde verplich­ting zal hebben vol­daan.

3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart THE WHITE SMILE COMPANY® voor gevol­gen voort­vloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gege­vens.

4. THE WHITE SMILE COMPANY® heeft het recht haar diensten te weigeren op basis van haar zorgvuldige evaluatie van de door de wederpartij verstrekte informatie.

5. De wederpartij verklaart door acceptatie van deze algemene voorwaarden dat THE WHITE SMILE COMPANY® aan haar informatieplicht heeft voldaan en dat zij zich op de hoogte heeft gesteld van alle door THE WHITE SMILE COMPANY® beschikbaar gestelde informatie en adviezen met betrekking tot de behandeling, de nazorg en het te verwachten resultaat en THE WHITE SMILE COMPANY® hierop niet zal aanspreken.III         BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE OVEREENKOMST TOT KOOP/VERKOOP VAN ZAKEN
VIA WWW.THEWHITESMILECOMPANY.NL


ARTIKEL 16: KOOP OP AFSTAND


1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en indien sprake is van een koop op afstand in de zin van artikel 46a en 46b van het Burgerlijk Wetboek.

2. Indien sprake is van een koop op afstand in de zin van lid 1 van dit artikel, geldt een zichttermijn van 7 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de wederpartij het recht heeft, binnen 7 werkdagen na ontvangst van de zaak, de overeenkomst met THE WHITE SMILE COMPANY® te ontbinden. De wederpartij is niet gehouden voor de ontbinding een reden op te geven.

3. Ontbinding ingevolge het bepaalde in lid 2 van dit artikel is slechts mogelijk door schriftelijke mededeling hiervan door de wederpartij aan THE WHITE SMILE COMPANY®.

4. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende zaken – zullen uitdrukkelijk in het aanbod worden vermeld.

5. De wederpartij kan de zichttermijn uitsluitend inroepen op de wijze die door THE WHITE SMILE COMPANY® bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

6. In geval van ontbinding dient de zaak voor rekening en risico van de wederpartij, op een door THE WHITE SMILE COMPANY® te bepalen wijze, aan THE WHITE SMILE COMPANY® retour gezonden te worden.

7. In geval van ontbinding worden de door de wederpartij reeds gedane betalingen, door THE WHITE SMILE COMPANY® zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retour gezonden zaak gerestitueerd. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Voor zover van toepassing is THE WHITE SMILE COMPANY® gerechtigd de kosten van de retourzending aan de wederpartij in rekening te brengen.

8. THE WHITE SMILE COMPANY® heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren, dan wel slechts een deel van eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover THE WHITE SMILE COMPANY® vermoedt of kan waarnemen dat de zaak zich niet bevindt in de originele verpakking en/of de zaak is beschadigd.

9. THE WHITE SMILE COMPANY® stelt de wederpartij per omgaande na ontvangst van de zaak in kennis van een eventuele weigering, dan wel het gedeeltelijk restitueren van reeds ontvangen betalingen.


ARTIKEL 17: LEVERING


1. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale ter­mijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is over­eenge­ko­men.
2. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de wederpartij niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat.

3. THE WHITE SMILE COMPANY® is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

4. THE WHITE SMILE COMPANY® zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij levering van de zaken.

5. Ingeval van bestellingen geschiedt de levering af magazijn en worden de bestelde zaken bezorgd op het aan THE WHITE SMILE COMPANY® doorgegeven adres. Het risico van de bestelde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van de levering.

6. Indien de levering van bestelde zaken onmogelijk blijkt te zijn, zal THE WHITE SMILE COMPANY® zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en de billijkheid met zich meebrengen om een vervangende zaak ter beschikking te stellen.
7. THE WHITE SMILE COMPANY® is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbeta­ling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot leve­ring over te gaan.

8. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van THE WHITE SMILE COMPANY® niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, bijvoorbeeld in de gevallen genoemd in artikel 18 lid 5, is THE WHITE SMILE COMPANY® gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.

9.  Alle onkosten welke door THE WHITE SMILE COMPANY® worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.


ARTIKEL 18: TRANSPORT


1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door THE WHITE SMILE COMPANY® te bepalen wijze, doch voor rekening van de wederpartij.
2. THE WHITE SMILE COMPANY® is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

3. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming.

4. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door THE WHITE SMILE COMPANY®, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen.

5. Indien de wederpartij de bestelde zaken niet in ontvangst neemt, op het moment van aflevering niet thuis is, dan wel anderszins in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmede hij aan de aflevering moet medewerken, blijven de overeengekomen prijs, de verzendkosten en administratiekosten verschuldigd.


ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE


1. THE WHITE SMILE COMPANY® is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor verkeerd en/of onverantwoord gebruik van het geleverde, hierbij valt onder meer te denken aan gebruik in strijd met regels van overheden, gebruik in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamd dan wel gebruik tegen uitdrukkelijke instructies c.q. adviezen van THE WHITE SMILE COMPANY® in.

2. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voor­doen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht THE WHITE SMILE COMPANY® zich die zaken – te harer keuze – kosteloos te repareren of te vervangen.

3. THE WHITE SMILE COMPANY® staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
4. Zo door THE WHITE SMILE COMPANY® geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.


ARTIKEL 20: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN


1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij THE WHITE SMILE COMPANY® binnen een redelijke termijn, doch in ieder geval binnen 2 maanden, na ontvangst van de zaken c.q. ontdekking van het gebrek, hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan THE WHITE SMILE COMPANY®.

2. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan THE WHITE SMILE COMPANY® kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.

4. THE WHITE SMILE COMPANY® dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

5.  In geval van afkeuring van de zaken zal  THE WHITE SMILE COMPANY® in de gelegenheid worden gesteld de afge­keurde zaken te herstellen/op­nieuw te leveren.

6.  Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

7. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van THE WHITE SMILE COMPANY® indien laatstgenoemde daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door THE WHITE SMILE COMPANY® te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij THE WHITE SMILE COMPANY® de reclame gegrond verklaart.

9. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld conform het bepaalde in artikel 6.


ARTIKEL 21: EIGENDOMSVOORBEHOUD


1. THE WHITE SMILE COMPANY® behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens THE WHITE SMILE COMPANY® heeft voldaan. Die verplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake verzending, administratie en andere kosten die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. Ingeval THE WHITE SMILE COMPANY® een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van THE WHITE SMILE COMPANY® vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

3. De wederpartij is verplicht THE WHITE SMILE COMPANY® terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
Sluit venster

 
Bel voor een afspraak

Openingstijden - Tandbleek klinieken

Maandag 10:00 - 18:00 uur
Dinsdag 10:00 - 18:00 uur
Woensdag 10:00 - 18:00 uur
Donderdag 10:00 - 18:00 uur * 
Vrijdag

10:00 - 18:00 uur **

Zaterdag 10:00 - 18:00 uur
Zondag 10:00 - 18:00 uur ***

*   Koopavond in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Tilburg

** Koopavond in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Tilburg

*** Tilburg, overige vestigingen alleen laatste zondag van de maand